ข้อมูลบุคคลากร

  นายภาคิญ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุข ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นายสวงษ์ บุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสมคิด คงพูล ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางเกศรา เพ็งด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวสุทธิราภรณ์ ทับทิมเกิด ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาววัชรา ภุมราดี ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวสุธิดา นิคมขำ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาววันนิสา ขันใส ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นางสาวอมรพัชรีรัตน์ ปฐมพรหมมา ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวสุนันทา งามอนันต์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางภัทรสุดา ขุนโขลนสถาพร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาวภัทรชมน มีข้าว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นายอดิศร มานัตถ์ ครูธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวสมหมาย ลักษณะวิเชียร ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวชนากานต์ เชื้อสายอิน ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายสันติชัย อินดี ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางสาวสุภาภรณ์ สังข์จิ๋ว ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย