โรงเรียนชุมชนบ้านดง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านท้ายคุ้ง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055455182

ข้อมูลบุคคลากร

 

ดร.ภาคิญ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววัชรา ภุมราดี ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุข ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสมคิด คงพูล ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางเกศรา เพ็งด้วง ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวน้ำอ้อย มีแสน ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุทธิราภรณ์ ทับทิมเกิด ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววันนิสา ขันใส ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสาวสุนันทา งามอนันต์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวจิราพร กุลให้ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายไชยโชติ สะลิม ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวอมรพัชรีรัตน์ ปฐมพรหมมา ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภัทรสุดา ขุนโขลนสถาพร ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภัทรชมน มีข้าว ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชาลิสา บุญช่วยชู เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวสมหมาย ลักษณะวิเชียร ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายภาคิญ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าวัดทำบุญ ณ วัดบ้านดง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และร่วมเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา เพิ่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ การกล่าวบทสวดไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา ระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล