ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 0 3 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
อนุบาล 3 6 6 12 1
รวม อนุบาล 12 12 24 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 1 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวมประถม 51 47 98 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 10 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 12 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 11 29 1
รวมมัธยมต้น 39 33 72 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 102 92 194 12