โรงเรียนชุมชนบ้านดง


หมู่ที่ 3 บ้านบ้านท้ายคุ้ง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055455182

313327958_118154034415743_980928332852576952_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1053690115-20190328-110547

นายภาคิญ ไชยวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53120 โทรศัพท์ / โทรสาร 055-455182 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดืตถ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) เขตพื้นที่บริการการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านดง ให้บริการการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านดง และหมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลพญาแมน ส่วนระดับมัธยมศึกษาให้บริการทุกหมู่บ้านของตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนชุมชนบ้านดง ก่อตั้งเมื่อวันที่่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพื้นที่ 24 ไร่ 32 ตารางวา มีบ้านพักครู 3 หลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพิชัย ห่างจากศาลากลางอุตรดิตถ์ ประมาณ 50 กิโลเมตร เส้นทางติดต่ดคมนาคมสะดวก ปัจจุบันมีผู้บริหารชื่อ นายวิโรจน์ ปลิกแสง ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านดง

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านดง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และดำรงชีวิต

พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  4. บริหารจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามหลักบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน